Privacy verklaring & Cookiebeleid

Print Your Moment respecteert de privacy de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u dit venster te sluiten.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “De website”):
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”):
Print Your Moment
Marco Westerhof
Van Oortstraat 36, 8044 RJ, Zwolle

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden, niet gebruiken voor commerciële politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
- de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken
- tot de gehele of een gedeelte van de website alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale                            wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet en vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy. De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en Print Your Moment.  Enindien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen en betalingen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die via deze website zijn verzameld, tenzij nodig voor het doel van de website.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u elders op deze website.

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u ons een e-mail.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Google zal haar bezoekersstatistieken 26 maanden bewaren. 

Artikel 9 – Cookies

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om middels analytische, functionele en tracking cookies bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website, zodat wij elke bezoeker zo goed mogelijk kunnen voorzien van de gewenste informatie. Tevens beogen wij hiermee te kunnen analyseren hoe effectief onze Google AdWords-advertenties zijn. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend. Wij verwijzen naar het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe zij met uw gegevens omgaan. Ook raden wij aan het privacybeleid van Google Analytics te raadplegen wanneer u meer wilt weten over hoe Google omgaat met uw data.

Cookies en privacy
Cookies zijn digitale gegevens, met name tekstbestanden, die worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker van de website en zijn bedoeld voor het gebruik van de websitepagina's. Cookies bevatten meestal de naam van de website waar ze vandaan komen, de duur van hun opslag op het eindapparaat en een uniek nummer.

 1. De entiteit die cookies op het eindapparaat van de gebruiker plaatst en toegang tot deze verkrijgt, is de exploitant van de website.
 2. Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
  • a) aanpassing van de inhoud van de websitepagina's aan de voorkeuren van de gebruiker en optimalisatie van het gebruik van de website; met name stellen deze cookies de website in staat om het apparaat van de gebruiker te herkennen en de website dienovereenkomstig weer te geven, aangepast aan zijn individuele behoeften;
  • b) het genereren van statistieken die helpen begrijpen hoe gebruikers van de websitepagina's gebruikmaken, wat de verbetering van hun structuur en inhoud mogelijk maakt;
  • c) het behouden van de sessie van de gebruiker van de website (na het inloggen), zodat de gebruiker niet op elke subpagina van de website opnieuw zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord hoeft in te voeren;
 1. Er worden twee hoofdtypen cookies gebruikt binnen de website:
  • "sessiecookies" - dit zijn tijdelijke bestanden die worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker totdat deze uitlogt, de website verlaat of de software (internetbrowser) uitschakelt;
  • "persistente cookies" - deze cookies worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker voor de duur die is gespecificeerd in de parameters van de cookies of totdat ze door de gebruiker worden verwijderd.
 2. Binnen de website worden de volgende soorten cookies gebruikt:
  • a) "essentiële" cookies, die het gebruik van diensten mogelijk maken die beschikbaar zijn op de website, zoals authenticatiecookies die worden gebruikt voor diensten die authenticatie vereisen binnen de website;
  • b) cookies die dienen voor beveiligingsdoeleinden, bijvoorbeeld voor het detecteren van misbruik op het gebied van authenticatie binnen de website;
  • c) "prestatiecookies", die het verzamelen van informatie over het gebruik van de websitepagina's mogelijk maken;
  • d) "functionele" cookies, die het "onthouden" van door de gebruiker gekozen instellingen en de personalisatie van de gebruikersinterface mogelijk maken, bijvoorbeeld met betrekking tot de gekozen taal of regio, de lettergrootte, het uiterlijk van de website, enz.;
  • e) "advertentiecookies", die het leveren van reclamecontent aan gebruikers mogelijk maken die beter is afgestemd op hun interesses.
 1. In veel gevallen staat de software voor het bekijken van websites (internetbrowser) standaard het opslaan van cookies op het eindapparaat van de gebruiker toe. Gebruikers van de website kunnen te allen tijde hun cookie-instellingen wijzigen. Deze instellingen kunnen met name worden gewijzigd om de automatische verwerking van cookies in de instellingen van de internetbrowser te blokkeren of om telkens een melding te ontvangen over hun plaatsing op het eindapparaat van de gebruiker van de website.
 2. Gedetailleerde informatie is beschikbaar in de software-instellingen (internetbrowser). Details voor gebruikers van specifieke internetbrowsers zijn onder andere te vinden op:
 3. Wij wijzen erop dat beperkingen of uitschakeling van het gebruik van cookies en andere vergelijkbare technologieën invloed kunnen hebben op sommige functionaliteiten die beschikbaar zijn op onze website.
 4. Cookies geplaatst op het eindapparaat van de gebruiker van de website kunnen ook worden gebruikt door adverteerders en partners die samenwerken met de exploitant van de website.
 5. Aanvullende informatie over cookies en andere technologieën is te vinden op websites zoals allesovercookies.nl, youronlinechoices.com, of in de Help-sectie van de internetbrowser.

Artikel 10 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten en diensten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 12 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:

Marco Westerhof
Van Oortstraat 36, 8044 RJ, Zwolle
[email protected]